2020-nji ýylyň 12-nji fewralynda muzeýde gurnaklaryň nobatdaky sapaklary geçdi

 

 «Ýaş taryhçy» gurnagynda çagalar «Altyndepe medeniýeti» atly tema boýunça sapak geçdiler. Çagalara Altyndepe ýadygärliginden tapylan dürli gymmatlyklar we ol ýerde gazuw-agtaryş işlerini geçiren arheologlar barada maglumat berildi.

Sapagy has-da berkitmek maksady bilen okuwçylar Döwlet muzeýiniň «Gadymy dünýä taryhy» bölüminde hem-de «Etnografiýa we ülkäni öwreniş» muzeýiniň ikinji gatynda ekskursiýa aldylar. Geçilen temanyň okuwçylaryň hakydasynda galmagy maksady bilen olaryň aralarynda sorag-jogaply bäsleşik geçirildi. Sapagy muzeýiň Türkmenistanyň taryhy ylmy-barlag bölüminiň ylmy işgäri M.Mämmetjumaýewa geçirdi.

«Ýaş suratkeş» gurnagynda çagalara ýetip gelýän Halkara zenanlar güni mynasybetli suratlary çekmek öwredildi. Olar bahar paslyny ýa-da dürli gülleri çekmek endiklerini ele aldylar. Çeken suratlaryny okuwçylar öz ejelerine, ene-mamalaryna sowgat berip bilerler. Ussatlyk sapagyny Döwlet muzeýiniň Çeperçilik-dikeldiş we rejeleýiş işleri bölüminiň 1-nji derejeli rejeleýjisi G.Oraznobatowa geçirdi.

1809-njy ýylyň 12-nji fewralynda dünýä belli alym Çarlz Robert Darwin eneden doguldy. Şu sene mynasybetli «Ýaş tebigatçy» gurnagynda sapak geçildi. Sapakda okuwçylar beýik alymyň ömri, döredijiligi, onuň esasy uly açyşy we ylmy işleri bilen tanyşdylar. Sapagy Tebigat we ülkäni öwreniş bölüminiň müdiri E.Altyýewa geçirdi.