Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň guramagynda Döwletmämmet Azady adyndaky türkmen milli dünýä dilleri institutynda «Rowaçlygyň ýurdy – Türkmenistanyň milli mirasy» atly göçme sergi gurnaldy

2019-njy ýylyň 23-29-njy dekabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň guramagynda Döwletmämmet Azady adyndaky türkmen milli dünýä dilleri institudynda «Rowaçlygyň ýurdy Türkmenistanyň milli mirasy» atly göçme sergi gurnaldy. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň gaznasyndan halylar we pano halylar, milli egin-eşikler, durmuş esbaplary, saz gurallary sergide görkezildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe medeniýet ulgamyny ösdürmek we halkymyzyň medeni-ruhy derejesini ýokary götermek ugrunda giň gerimli işler amala aşyrylýar. Türkmenistanyň bolsa bäş müňýyllyk baý taryhy, medeniýeti we etnografiýasy bar. Türkmen halkynyň egin-eşikleri ýaş we nagyş aýratynlyklary boýunça tapawutlanýar. Olara çaga eşikler, ýaş gyz-gelinleriň, orta ýaşan zenanlaryň, ýaşuly ene-mamalarymyzyň egin-eşikleri we bezeg şaýlary degişlidir.

Serginiň açylyş dabarasyna ýurdumyzyň tanymal alymlary, ýokary okuw mekdebiniň mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde alymlar, döredijilik işgärleri bilen duşuşyklar, sergiler, ylmy-amaly we okuw maslahatlary yzygiderli geçirilýär. Şeýle-de ýokary okuw mekdeplerinde hem hepdelik göçme sergiler gurnalyp durýar. Bu günki gurnalan sergi hem munuň nobatdaky subutnamasydyr. «Rowaçlygyň ýurdy Türkmenistanyň milli mirasy» ady bilen göçme serginiň gurnalmagy türkmen halkynyň milli däp-dessurlarydyr edep-kadalaryny, ýaş kiçiniň ýaşula goýýan sarpasyny, ýaşlaryň terbiýesinde muzeý gymmatlyklarynyň ähmiýetini wagyz etmäge mümkinçilik berdi.