Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa muzeý ulgamyny kämilleşdirmekde edýän atalyk aladasyna muzeý işgärleriniň hoşallyk seslenmesine bagyşlanan maslahat

Mähriban Prezidentimiziň Baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň ruhy binýady bolan milli medeni we taryhy gymmatlyklarymyz hakda edilýän aladany göreniňde, geçmişimize buýsanjymyz, geljegimize ynaymyz artýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň taryhy yzlaryny açyp görkezýän gymmatlyklarymyzyň toplanan ýeri bolan muzeýlerimize uly üns berýär, çünki halkyň medeni mirasyny ösdürmek, geljekde ýaşlarda oňa bolan söýgini döretmek, milli mirasymyzy gorap saklamak üçin muzeýleriň ähmiýeti örän uludyr. Muzeý ylmy-barlag we ylmy aň-bilim edarasy bolmak bilen tebigy we taryhy ýadygärlikleri, maddy we ruhy medeniýeti toplaýar, gorap saklaýar, öwrenýär we şöhratlandyrýar.

Häzirki wagtda Türkmenistanda we ähli welaýatlarda, şäherlerde we şäherçelerde 36 sany muzeý hereket edýär. Ýyl-ýyldan olar öz milli aýratynlygyny saklap, täze öwüşgine eýe bolýar.

Şeýle bolansoň, 30-njy oktýabrda, günüň ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde muzeý işgärleri ýygnandylar we maslahat geçirdiler. Bu maslahat muzeý işgärleriniň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa muzeý ulgamyny kämilleşdirmekde edýän atalyk aladasyna hoşallyk seslenmesine bagyşlandy.

Maslahatda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň wirtual ekskursiýasynyň wideoşekili bilen başlandy. Ýygnananlar Döwlet muzeýiniň hemişelik sergi bölümlerini ekranda synladylar. Soňra maslahat Döwlet muzeýiniň direktory Öwezmuhammet Mämmetnurowyň alyp barmagynda çykyşlar bilen dowam etdi. Maslahatda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň direktorynyň orunbasary Käkilik Öwezberdiýewa, Gökdepe Milli muzeýiniň direktora Sytdyhguly Kulyýew, “Watan mukaddesligi” muzeýiniň direktory Röwşen Nurmyradow, “Ak bugdaý” Milli muzeýiniň direktory Ogulgözel Öwlýagulyýewa, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň etnografiýa ylmy-barlag bölüminiň müdiri Enebaý Amanberdiýewa, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Türkmenistanyň Ilkinji Prezidentiniň bölüminiň müdiri Şöhrat Annamuhammedow  çykyp geplediler. Çykyş edenler hormatly Prezidentimize muzeý ulgamyny ösdürmekde, onuň işini has-da kämilleşdirmekde berýän goldawy üçin öz hoşallyklaryny bildirdiler.