Ýaş nesliň bilimlerini artdyrmak, gözýetimini giňeltmek maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde dürli çäreler geçirilýär.

Ýaş nesliň bilimlerini artdyrmak, gözýetimini giňeltmek maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde dürli çäreler geçirilýär. Olaryň arasynda çagalar baglarynda, mekdeplerde göçme sergiler, mekdep okuwçylaryň arasynda bäsleşikler, surat sergileri yzygiderli gurnalýar we geçirilýär.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Ýaş tebigatçy», «Ýaş taryhçy» hem-de «Ýaş suratkeş» ýaly birnäçe gurnaklar hereket edýär.

«Ýaş tebigatçy» gurnagy Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Tebigat we ülkäni öwreniş bölüminiň garamagynda hereket edýär. Gurnagyň esasy maksady Türkmenistanyň tebigaty, onuň ösümlik we haýwanat dünýäsi, ýurdumyzyň tebigy ýadygärlikleri, ýerasty baýlyklary, Türkmenistanyň çäginde tapylan gadymy haýwanlaryň we ösümlikleriň daşlaşan galyndylary, dünýä belli hem-de watanymyzyň alymlary bilen tanyşdyrmakdyr. «Ýaş tebigatçy» gurnagyň ýolbaşçylary çagalarda tebigata söýgi döretmek we ekologiýa medeniýetini terbiýelemekde dürli sapaklar, çäreler we gezelençler geçirýärler.   

Şu okuw ýylynda çagalara ösümlikleriň gerbariýalaryny taýýarlamak usuly öwredildi, 15-16-nji oktýabrda «Janly tebigatyň köpdürliligi» atly bäsleşik geçirildi, 23-nji oktýabrda Aşgabat şäherindäki Milli janly muzeýnde gezelenç gurnaldy. Çagalar dürli haýwanlar bilen tanyşdylar we olar barada gyzykly maglumatlary diňlediler. 9-njy oktýabrda Hasyl toýy mynasybetli gurnalýan serginiň açylyş dabarasynda gurnagyň çagalary çykyş ederler. 

Şu gün okuwçylaryň güýzki dynç alyş möwsüminde Tebigat we ülkäni öwreniş bölüminiň gurnamagynda «Gadymy hažžyklar - dinozawrlar» atly sapak geçirildi. Sapagyň çäginde «Ýaş tebigatçy» gurnagyň çagalary Tebigat we ülkäni öwreniş bölüminiň hemişelik sergisinde Mezozoý erasyna degişli bölümçesinde ekskursiýa geçdiler we dinozawrlar bilen has giňişleýin tanyşdyrmak maksady bilen ekranyň üsti bilen dinozawrlaryň dürli görnüşleri görkezildi hem-de çagalar täsinli ylmy-populýar kino tomaşa etdiler. Dinozawrlar barada geçirilen sapak we kinofilim çagalarda uly täsir galdyrdy.