Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Ylymlar güni mynasybetli «Ylym – nurana geljege ak ýol» atly sergi gurnaldy.

2018-nji ýylyň 11-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde gurnalan Ylymlar güni mynasybetli «Ylym – nurana geljege ak ýol» atly baýramçylyk serginiň dabaraly açylyşy boldy. Baýramçylyk çärämize TYA-nyň tanymal alymlary, aspirantlary, hünärmenleri, Tehnologiýalar merkeziniň ylmy işgärleri, döredijilik adamlary, ýokary okuw jaýlarynyň mugallymlarydyr talyplary hem gatnaşdylar.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ylmy milli aýratynlyklary hem-de dünýä ylmynyň ösüş aýratynlyklaryny göz öňünde tutýar. Hemme taraplaýyn ösen şahsyýeti kemala getirmekde, edebiýatyň, ylmyň tutýan ornuna aýratyn uly ähmiýet berýär. Milli Liderimiz ýaş nesillerimiziň çuňňur ylymly-bilimli onda-da dünýä derejeli ylmyň hem ylmy dünýägaraýşyň eýesi bolmagy üçin giň mümkinçilikleri döredýär. Gahryman Arkadagymyz “Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly ylmy-filosofik kitabynda eziz Diýarymyzyň çäginden geçen Beýik Ýüpek ýolunyň döwletara gatnaşyklarynda syýasy, ykdysady, medeni ugurlar bilen bir hatarda ylym boýunça hyzmatdaşlygyň ösmeginde möhüm ornunyň bolandygyny belleýär.

Türkmenistan döwletimizde giňden bellenip geçilýän ylymlar gününe bagyşlanylyp Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Ylym – nurana geljege ak ýol» atly sergi gurnaldy. Dabarany Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň direktory, taryh ylymlarynyň kаndidaty Öwezmuhammet Mämmetnurow gutlag sözi bilen açdy. Soňra TYA-nyň Taryh institutynyň ylmy işgäri, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty Mäti Annanurow, Dil we edebiýat, taryh we pedagogika ylymlary bölüminiň müdiri, filologiýa ylymlarynyň kandidaty Myrat Tuwakow, «Türkmengaz» döwlet konserniniň ylmy barlag tebigy gaz institutynyň hünärmeni, geologiýa-minerologiýa ylymlarynyň kandidaty Sahy Şadurdyýew, Arheologiýa we etnografiýa institutynyň uly ylmy işgäri, taryh ylymlarynyň kandidaty Akjagül Nurgeldiýewa, TYA-nyň Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy institutynyň uly ylmy işgäri Aman Hojaýew, Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň bölüm müdiri Täzegül Täçmämmedowa, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň baş hünärmeni Güljemal Nuryýewa çykyş etdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň ylmy işgärleri, Türkmen döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplary, TYA-nyň Himiýa institutynyň Aspirantura bölüminiň aspirantlary, Tehnologiýalar merkeziniň işgärleri myhman hökmünde gatnaşdylar.