Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Türkmen tebigaty Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda» atly sergi gurnaldy

2018-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli gurnalan «Türkmenistanyň tebigaty Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda» atly baýramçylyk serginiň dabaraly açylyşy boldy. Baýramçylyk çärämize Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we dermanlyk ösümlikler institutynyň tanymal alymlary, Ýokary okuw jaýlarynyň professor mugallymlarydyr talyplary, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky Döwlet komitetiniň hünärmenleri, Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň alymlary, Türkmenistanyň Tebigaty Goramak jemgyýetiniň gözegçileri hem gatnaşdylar.

Dabarany Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň direktory, taryhy ylymlarnyň kandidaty Öwezmuhammet Mämmetnurow açdy. Çäräniň dowamynda geologiýa-mineralogiýa ylymlarnyň kandidaty A.Buşmakin, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Biologiýa we derman ösümlikler institutynyň Geobotanika we milli gerbariý gaznahanasy barlaghanasynyň müdiri, biologiýa ylymlarnyň kandidaty P. Kepbanow, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň Biodürlilik laboratoriýasynyň esasy ylmy işgäri E.Kokanowa, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň maldarçylyk kafedrasynyň uly mugallymy S.Annamuhamedow, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Taryh institutynyň aspiranty G.Ballyýewa, Türkmenistanyň Döwlet binagärçilik institutynyň Senagat ekologiýasy kafedrasynyň mugallymy O.Orazdurdyýewa, tebigatçy alym, ekolog W.I.Kuznesow, Türkmenistanyň Tebigaty Goramak jemgyýetiniň Ahal welaýat bölüminiň Tebigat gözegçisi G.Çaryýarowa çykyş etdiler.

Serginiň açylyş dabarasynda alymlar biziň ýurdumyzda daşky gurşawy goramakda alyp barylýan işleri we şol ugurda Hormatly Prezidentimiziň Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasaty barada çykyş etdiler. Serginiň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Tebigat we ülkäni öwreniş ekspozisiýasy boýunça ekskursiýalarda we teleradio ýaýlymlarda tebigaty goramagyň meselelerine degişli wagyz etmekde hem-de mahabatlandyryş işlerine işjeň gatnaşanlygy üçin muzeýiň ylmy işgärleri Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti tarapyndan sowgat bilen sylaglandy.

Daşky gurşawy goramak bütindünýä güni mynasybetli şu ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersitetiniň himiýa-biologiýa we geografiýa fakultetleriniň hem-de S.A.Nyýazow adyndaky Oba hojalyk uniwersitetiniň talyplarynyň arasynda ekologiýa boýunça test bäsleşigi geçirildi. Bäsleşikde ýeňiş gazanan talyplar baýramçylyk serginiň açylyş dabarasynda sylaglandylar.

Soňra dabara gatnaşyjylaryň ählisi serginiň ekspozisiýasyna aýlanyp, onda gymmatlyklar bilen tanyşdylar. Sergide Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän tebigy ýadygärlikleriň foto suratlary, Türkmenistanyň aýratyn goralýan ýerleriň kartasy, Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen ösümlikleriň fotosuratlary, haýwanlaryň gäpleri, haly pannolary, nakgaş eserleri ýerleşdirilip, olaryň üsti bilen türkmen tebigatyň gözelligi görkezilýär. Bu ýerde ekologiýa degişli kitaplar we žurnallar ýerleşdirlipdir.