“Beýik Ýüpek ýolunyň Türkmenistanyň diplomatik gatnaşyklarynda tutýan orny” atly Türkmenistanyň belli syýasatşynaslary bilen duşuşyga gatnaşmak isleýänleriň ählisini 2018-nji ýylyň 16-njy fewralynda sagat 10-00-da myhmançylyga çagyrýar.

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli guralan “Beýik Ýüpek ýolunyň Türkmenistanyň diplomatik gatnaşyklarynda tutýan orny” atly Türkmenistanyň belli syýasatşynaslary bilen duşuşyga gatnaşmak isleýänleriň ählisini 2018-nji ýylyň 16-njy fewralynda sagat 10-00-da myhmançylyga çagyrýar.

 

Beýik Ýüpek ýolunyň Türkmenistanyň diplomatik gatnaşyklarynda

tutýan orny

 

“Biziň diplomatik wekilhanalarymyz bu gün
Aziýanyň, Ýewropanyň, Amerikanyň we beýleki
iri sebitleriň onlarça ýurtlarynda işlemek bilen,
ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek we milli
bähbitlerimizi üpjün etmek üçin öz wezipelerini
ýerine ýetirýärler.”

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly Berdimuhamedow

 

Adamzadyň parahat we abadan ýaşaýşyna gönükdirilen öňdengörüjilikli ynsanperwer syýasaty amala aşyrýan hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara abraýy barha artyp, dünýä syýasatyndaky orny has-da berkeýär. Halkymyzyň milli däplerinden, ruhy-ahlak garaýyşlaryndan gözbaş alýan hoşniýetlilik, dost-doganlyk ýörelgelerine esaslanýan mähriban Watanymyzyň daşary syýasat ugry Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe has-da rowaçlanýar.

Türkmenistan bu gün 44 sany iri halkara guramasynyň agzasy bolup durýar, şeýle hem dünýäniň 142 sany döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary saklaýar. Mähriban Diýarymyzyň halkara jemgyýetçiligindäki abraýynyň belende galmagynda türkmen diplomatlarynyň uly hyzmaty bardyr. Hormatly Prezidentimiziň ýöredýän hoşmeýilli daşary syýasat ugrunyň bütin dünýäde dabaralanmagy ugrunda tagallalaryny gaýgyrmaýan diplomatlarymyzyň asylly zähmetine döwletimiz tarapyndan ýokary baha berilýär. Her ýylyň fewral aýynda ýurdumyzda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň hünär baýramy uludan bellenilýär.

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan „Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýyly“ diýlip yglan edilen 2018-nji ýylda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni giňden bellenilip geçilýär. Bu şanly sene mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde “Beýik Ýüpek ýolunyň Türkmenistanyň diplomatik gatnaşyklarynda tutýan orny” atly Türkmenistanyň belli syýasatşynaslary bilen duşuşygy gurnaldy.