Ogulabat ejäni ýatlap

Ogulabat ejäni ýatlap Mukaddes Remezan aýynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň käbesi, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň enesi Ogulabat Berdimuhamedowa 86 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu ajy habary tutuş türkmen halky uly gynanç bilen kabul etdi. Özüniň manyly ömrüni il-ýurduna, mähriban ojagyna, nesil terbiýesine bagyş eden Ogulabat eje watansöýüjiligiň, adamkärçiligiň, maşgala mukaddesligine wepadarlygyň, milli gymmatlyklara söýginiň belent nusgasyny görkezdi. Ogulabat eje milli gymmatlyklarymyzyň döwrebap derejede ösdürilmeginde, halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän ýörelgeleriniň dowam etdirilmeginde, el işlerine juda ussat halypa hökmünde bu beýik sungaty nesillere geçirmekde taýsyz hyzmatlary bitirdi. Ogulabat ejäniň on barmagynyň hünäri bolan, sünnälenip bejerilen kürtesi we gülli joraby 2021-nji ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine gowşuryldy. Häzirki ýaşlar üçin onuň asylly zähmeti görüm-göreldedir, elinden çykan işleri bahasyna ýetip bolmajak nusgadyr. Watanyna, halkyna, maşgala ojagyna wepadarlygyň, ýaş nesli asylly däpler esasynda terbiýelemegiň hiç mahal unudylmajak nusgasyny görkezen Ogulabat eje hakyndaky nurana ýatlamalar biziň kalbymyzda ebedilik saklanar. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde 2023-nji ýylyň 12-nji aprelinde “Ogulabat ejäni ýatlap” atly tegelek stolyň başyndaky söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlik “Altyn asyr” teleýaýlymy tarapyndan ýazga geçirildi. Söhbetdeşlige Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi, Türkmenistanyň halk ýazyjysy, şahyr Gözel Şagulyýewa, Türkmenistanyň Mejlisiniň ylym-bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky kоmitetiniň başlygy Bahar Seýidowa, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň bölüm müdiriniň orunbasary – Güljemal Annamyradowa gatnaşdylar.