Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde “Guşlar dünýäsi” atly sergi gurnaldy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde “Guşlar dünýäsi” atly sergi gurnaldy 2023-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Guşlaryň halkara güni mynasybetli gurnalan “Guşlar dünýäsi” atly serginiň dabaraly açylyşy boldy. Dabara ýurdumyzyň tanymal alymlary, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarydyr talyplary, Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň hünärmenleri gatnaşdylar. Dabarany Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň direktory Meretgeldi Çaryýew açdy. Soňra duşuşykda Türkmenistanyň Milli bilim institutynyň bölüm müdiri, biologiýa ylymlarynyň kandidaty Sapargeldi Durdyýew, Aşgabat şäheriniň Syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy, geografiýa ylymlarynyň kandidaty Orazdurdy Saparow, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň uly ylmy işgäri, biologiýa ylymlarynyň kandidaty Olga Arzýamowa, Köpetdag Döwlet goraghanasynyň ylmy bölüminiň başlygy Aknabat Potaýewa, Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň Ýolbaşçy edarasynyň tebigat gözegçisi Gülnar Çaryýarowa çykyş etdiler. Serginiň açylyş dabarasynda alymlar Türkmenistanda guşlaryň Halkara gününi bellemegiň taryhy, biziň ýurdumyzda duş gelýän dürli guşlar barada, haýwanat dünýäsini goramakda geçirýän işleri we şol ugurda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasaty barada çykyş etdiler. Serginiň açylyş dabarasynda Aşgabat şäheriniň 143-nji mekdebiniň okuwçylary guşlar barada taýýarlanan kompozisiýa bilen çykyş etdiler. Guşlaryň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2023-nji ýylyň fewral-mart aýlarynda talyplaryň we mekdep okuwçylarynyň arasynda guşlar boýunça bäsleşik geçirdi. Serginiň açylyş dabarasynda ýeňiş gazanan talyplara we okuwçylara ýadygärlik sowgatlar gowsuryldy. Soňra dabara gatnaşyjylaryň ählisi serginiň ekspozisiýasyna aýlanyp, onda ýerleşdirilen gymmatlyklar bilen tanyşdylar. Sergide Türkmenistanda duş gelýän guşlaryň dürli görnüşleriniň gäpleri, ýumurtgalary, höwürtgeleri, heýkelleri, suratlary we haly pannolary ýerleşdirilip, olaryň üsti bilen guşlaryň köpdürlüligi we owadanlygy görkezilýär. Sergide guşlara degişli ylmy we çeper kitaplara hem-de žurnallara giň orun berilýär. Şeýle-de ýurdumyzyň guş öwreniji alym-ornitologlarynyň portretleri hem görkezilýär. Sergide ilkinji gezek Moskwa Döwlet uniwersitetiniň professory, belli ornitolog G.P.Dementýewiň meýdan gündelikleri sergilenýär. Ol uruş wagty Türkmenistanyň çäginde işleýär we Türkmenistanyň guşlary atly kitaby çap edýär. Bu gymmatly sowgady Türkmenistanyň ornitology, biologiýa ylymlarynyň doktory, professor E.A.Rustamow muzeýe gowşurdy.