Muzeý gymmatlyklaryny rejelemek işi: dünýä tejribesi we ýetilen sepgitler

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde 2023-nji ýylyň 7-nji fewralynda «Muzeý gymmatlyklaryny rejelemek işi: dünýä tejribesi we ýetilen sepgitler»

                  atly brifing-maslahaty geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda muzeý işini has-da kämilleşdirmek, muzeýleriň işiniň ösdürilmegi boýunça birnäçe işler alnyp barylýar. Muzeýleriň gaznahanalary ýurdumyzyň taryhy-medeni ýadygärliklerinde geçirilýän gazuw-agtaryş işleriniň netijelerinde tapylan birnäçe taryhy gymmatlyklar bilen üsti ýetirilip durulýar we ol tapyndylar muzeýleşdirilýär hem-de goralyp saklanylýar.

Şeýle taryhy tapyndylaryň arasynda bolsa rejeleýiş işlerine mätäçleri hem bolýar. Rejeleýiş işine mätäç gymmatlyklar bolsa rejeleýji hünärmenler tarapyndan öwrenilýär we rejelemek işleri geçirilýär. Muzeý gymmatlyklaryny rejelemek işleri diňe bir öz ýurdumyzyň däl, eýsem, daşary ýurtly hünärmenler bilen hem maslahatlaşmak arkaly ýerine ýetirilýär.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde 2023-nji ýylyň 7-nji fewralynda «Muzeý gymmatlyklaryny rejelemek işi: dünýä tejribesi we ýetilen sepgitler» atly brifing-maslahaty geçirildi. Bu brifing-maslahat wideoslaýdly çykyşlar we sorag-jogap görnüşinde bolup, oňa ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň wekilleri, daşary ýurtly alymlar, Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirliginiň hünärmenleri, Aşgabat şäherinde ýerleşýän döwlet muzeýleriniň işgärleri, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň,  Türkmen döwlet medeniýet institutynyň we Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymlary we talyplary, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň alymlary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Maslahatda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe arheologiki tapyndylary öwrenmekde, rejelemekde we muzeýleşdirmekde, taryhy medeni mirasymyzy gorap saklamakda, ylmy taýdan öwrenmekde we wagyz etmekde alnyp barylýan işler barada, daşary ýurtly hünärmenler bilen bilelikde ýerine ýetirilýän taslamalar hakynda, şeýle hem bu ugurda öňde durýan wezipeler dogrusynda söhbetdeşlik gurnaldy.  

Maslahatda  Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Metýu Klimou, Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sýan Naýçen,  Hindistan Respublikasynyň  Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Widhu Pithambaran Nair, Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirliginiň başlygy Muhammetdurdy Mämmedow, «Gadymy Merw» Taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň baş gaznalary goraýjysy Annamyrat Orazow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Taryh fakultetiniň «Arheologiýa we etnologiýa» kafedrasynyň mugallymy Gapbargulyýew Röwşen, , Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň bölüm müdiri Durdymyrat Atdaýew, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň uly ylmy işgäri Agabaý Atagarryýew, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň «Medeni gymmatlyklary rejeleýiş we muzeý işi» kafedrasynyň müdiri Maral Hojagulyýewa, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň uly ylmy işgäri Serdar Maşarykow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Taryh fakultetiniň «Arheologiýa we etnologiýa» kafedrasynyň mugallymy Çaryýew Ýazgeldi, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň uly ylmy işgäri Ogulşat Dädebaýewa çykyş etdiler. Olar öz çykyşlarynda muzeý gymmatlyklaryny rejelemek işi barada, dünýä tejribesi we bu ugurda ýetilen sepgitler barada giňişleýin durup geçdiler. Taryhy tapyndylar rejeleýiş işleri geçirilip dikeldilenden soň, olary gorap saklamak üçin bildirilýän talaplar barada hem durup geçdiler.

Brifing-maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimize muzeý ulgamyny kämilleşdirmekde, şeýle hem taryhy-medeni mirasymyzyň ýadygärliklerini dikeltmekde alyp barýan işleri we bu ugurdaky taýsyz tagallasy üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýtdylar.