2022-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde “Tebigaty goramak biziň mukaddes borjumyzdyr!” atly talyplaryň arasynda ekologiýa boýunça bäsleşigiň jemleýji dabarasy geçirildi

 

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde ýaş neslimiziň ekologiýa medeniýetini artdyrmak maksady bilen 2022-nji ýylyň maý aýynda talyplaryň arasynda ekologiýa boýunça bäsleşik geçirdi.

Bu bäsleşige Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň biologiýa we geografiýa fakultetleriniň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň, Aşgabat şäherindäki Syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň we Indira Gandi adyndaky Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň talyplary gatnaşdylar. Bäsleşige jemi 409 talyp gatnaşdy we 49 sanysy ýeňiş gazandy.

Bäsleşigiň jemi 2022-nji ýylyň 2-nji iýunynda jemlendi we ýeňijilere Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan Hormat hatlary we Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti tarapyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Daşky gurşawyň bütindünýä güni bilen hem-de bäsleşigiň ýeňijilerini gutlamak üçin Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň direktory Meretgeldi Çaryýew, Aşgabat şäherindäki Syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy, geografiýa ylymlarynyň kandidaty Orazdurdy Saparow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň biologiýa fakultetiniň mugallymy, biologiýa ylymlarynyň kandidaty Ogulnabat Rahmanowa we geografiýa fakultetiniň mugallymy Serdar Hudaýnazarow, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Bägül Ataýewa hem-de Aşgabat şäherindäki Indira Gandi adyndaky Lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Aýşeker Ödekowa, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň ekologiýa kafedrasynyň mugallymy Baýnazar Goşaýew,  Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň wagyz-ündew işleri boýunça hünärmeni Gülnar Çaryýarowa çykyş etdiler.