Ganatly bedewler – halkymyzyň buýsanjy we şan-şöhraty

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi «Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip atlandyrylan 2021-nji ýylyň  22-nji aprelinde sagat 11:00-da Türkmen bedewiniň we Türkmen alabaýynyň milli baýramy mynasybetli gurnalýan «Ganatly bedewler – halkymyzyň buýsanjy we şan-şöhraty» atly serginiň açylyş dabarasyna çagyrýar.

Biziň salgymyz: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy

Habarlaşmak üçin tel: 48-25-92