Gündogar Sungatynyň Zarpçy mekdebi – türkmen nakgaşçylygynyň täze sahypasy

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Gündogar Sungatynyň Zarpçy mekdebiniň 100 ýyllygyna we Türkmenistanyň halk suratkeşi Bäşim Nuralynyň 120 ýyllygyna bagyşlap “Gündogar Sungatynyň Zarpçy mekdebi – türkmen nakgaşçylygynyň täze sahypasy” atly serginiň açylyşyna ony synlamak isleýänleriň hemmesini 2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda sagat 1500-da çagyrýar.