Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan 2020-nji ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebinde göçme sergi gurnaldy

 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzda ýurt Baştutanymyzyň çäksiz tagallasy bilen müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan taryhy-medeni mirasymyzy, milli medeniýetimizi öwrenmeklige we ýaşlaryň arasynda ýaýmaklyga giň ýollar açylýar.

Milli medeniýetimizi we sungatymyzy hemme taraplaýyn öwrenmek we halka ýetirmek muzeý işgärleriniň paýyna düşýär «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli ýurdumyzyň ýörite orta hünär okuw mekdeplerinde yzygiderli gurnalýan sergiler türkmen halkynyň däp-dessurlary, medeni gymmatlyklary bilen ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berýär.

Şu gün, 2020-nji ýylyň maý aýynyň 26-na Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebinde Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli muzeý gaznasynda saklanýan gymmatlyklaryndan düzülen sergi gurnady. Serginiň açylyş dabarasynda şol mekdebiniň direktorynyň orunbasary Adaýew Arslan, Döwlet muzeýiniň usulyýet bölüminiň müdiri Enebaý Amanberdyýewa hem-de muzeýiň medeni-aň bölüminiň müdiri Öwez Rahmanow çykyş etdiler. Bu okuw mekdebinde bilim alýan ýaşlaryň muzeý gymmatlyklaryny gyzyklanma bilen yzygiderli görmäge gelmekleri buýsandyryjydyr. Sergide milli egin-eşikler, haly we haly önümleri, dokmaçylykda ulanylýan gurallar, şekilli halylar, milli saz gurallary, durmuş esbaplary görkezilýär. Sergi maý aýynyň 31-ne çenli dowam eder.