2020-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan Aşgabat şäherindäki 80-nji orta mekdepde «Türkmenistanyň milli gymmatlyklary» atly sergi gurnaldy

2020-nji ýylyň 22-nji maýynda Aşgabat şäherindäki 80-nji orta mekdepde «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly hem-de Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli çäre geçirildi. Şol çäräniň çäginde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Tebigat we ülkäni öwreniş bölümi tarapyndan «Türkmenistanyň milli gymmatlyklary» atly sergi gurnaldy. Bu sergide türkmen halkynyň gadymy egin-eşikleri, haly önümleri we öý esbaplary giňişleýin  sergilenip görkezildi. Ondan başga-da gelin-gyzlarymyzyň ussatlyk bilen dokan «Ahalteke aty» atly ajaýyp el haly serginiň görküne görk goşýar.