2020-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan Aşgabat şäherindäki 50-nji orta mekdebiň okuwçylarynyň arasynda göçme sapak geçirildi

19411945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Merdana gerçeklere – baky şöhrat» atly sergi gurnaldy. Şol sergini görmäge Aşgabat şäherindäki 50-nji orta mekdebiň 2-nji synp okuwçylary geldi. Muzeýiň ylmy işgäri Maral Açylowa türkmenistanly gahrymanlara bagyşlanan sapak geçirdi we   sergide görkezilen täsin eksponatlar barada gürrüň berdi. Okuwçylaryň sergä gatnaşmagy uruş weteranlaryny hormatlamak çäresi bilen gabat geldi. Ýadygärlik üçin surata düşüldi.