2020-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda sergi gurnaldy

Milli gymmatlyklarymyzyň arasynda behişdi bedewleriň aýratyn orny bar. Ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde uludan bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy ahalteke bedewleriniň ýyndamlygyny, görkanalygyny jahana ýaýýar.

Türkmen Döwlet binagärlik-gurluşyk instituty 2020-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli uly çäre geçirdi. Şol çäräniň çäginde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan «Ahalteke bedewi – gözelligiň nusgasy» atly göçme sergi gurnady.

        Sergide ata degişli esbaplar giňden görkezilýär. Olaryň arasynda eýeri, gamçyny, üzeňňini we serkeçi görmek bolýar. Türkmen gelin-gyzlaryň on barmagyndan çykan dürli horjunlar, eýerlikler, at ýapynjalary hem-de bedewiň şekilini suratlandyrýan haly pannolar serginiň täsirini artdyrýar. Ondan başga-da sergide dürli metallardan ýasalan ahalteke bedewiniň heýkelleriniň dürli görnüşleri sergilenýär.