2020-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan Aşgabat şäherindäki 25-nji orta mekdepde «Milli mirasyň şuglasy» atly sergi gurnaldy

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň işgärleri muzeýiň hemişelik sergi bölümlerinde görkezilýän dürli gymmatlyklary wagyz etmek bilen çäklenmän, dürli temalar boýunça Aşgabat şäherindäki çagalar baglarynda, orta we ýokary okuw mekdeplerinde yzygiderli göçme sergiler gurnaýarlar hem-de sapaklar geçirýärler.

2020-nji ýylyň 17-nji aprelinde Döwlet muzeýiniň gazna saklaýjylary Aşgabat şäherindäki 25-nji orta mekdepde «Milli mirasyň şuglasy» atly muzeý gymmatlyklaryndan ybarat bolan sergi gurnadylar.

Sergide Döwlet muzeýiniň maddy medeniýet gaznasynda saklanylýan birnäçe gymmatlyklar, ýagny horjunlar, çuwallar, halyçalar, milli egin-eşikler we çaga eşikleri, türkmen halkynyň geçmişde hojalygyny dolandyrmakda ulanan hojalyk esbaplary görkezildi. Sergide Döwlet muzeýiniň ylmy işgärleri ýaş nesillere türkmen halkynyň taryhy, milli däp-dessurlary, edim-gylymlary, tebigy gymmatlyklary barada muzeý gymmatlyklarynyň üsti bilen gyzykly gürrüňler berdiler. Ýaş nesiller hem öz gezeginde okamaga, döretmäge, türkmen halkynyň bäş müňýyllyk taryhyny, milli mirasyny, tebigatyny öwrenmäge döredip berýän ähli mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimize çäksiz sag bolsun aýtdylar.