“Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” mynasybetli, “Türkmen halkynyň geýinmek we bezenmek medeniýetiniň asyl nusgalary” atly okuw-seminar maslahatynyň çäginde geçiriljek ,,Teatryň sahna lybaslarynda milliligiň saklanmagy“ temasyna bagyşlanan

“Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly” mynasybetli, “Türkmen halkynyň geýinmek we bezenmek medeniýetiniň asyl nusgalary” atly okuw-seminar maslahatynyň çäginde geçiriljek ,,Teatryň sahna lybaslarynda milliligiň saklanmagy“ temasyna bagyşlanan nobatdaky mejlis 2016-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýde sagat 10.00-da başlaýar. Isleg bildirýänler gatnaşyp bilerler.