TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET MEDENIÝET MERKEZINIŇ DÖWLET MUZEÝI

Habarlaşmak üçin

Giriş we ekskursiýa petekleriň bahasy

Giriş petekleri 
(1 adam üçin)

Ekskursiýa hyzmaty
(1 adam üçin)

Mekdep okuwçylary üçin (manatda)

Talyplar üçin (manatda)

Beýleki gelýänler üçin (manatda)

Daşary ýurtly raýatlar 
üçin 
(ABŞ-nyň dollarynda)

Mekdep okuwçylary
üçin 
(manatda)

Beýleki 
gelýänler 
we 
talyplar 
üçin
(manatda)

Daşary
ýurtly 
raýatlar 
üçin 
(ABŞ-nyň dollarynda)

40 teňňe

1 manat

3 manat

10 dollar

20 teňňe

1 manat

10 dollar

 
 

Giriş tölegleri şu aşakdakylardan alynmaýar:

- Mekdebe çenli ýaşly çagalardan;

- Türkmenistanyň raýatlary bolan, Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylardan, 1-nji we 2-nji topara degişli maýyplardan, pensionerlerden, Türkmenistanyň Milli Goşunynyň esgerlerinden, seržantlaryndan;

- Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasynyň, Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebiniň, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň “muzeý işi we medeni ýadygärlikleri goramak” hünäriniň talyplaryndan.

 

Bize nähili gelmeli ýa-da muzeýe görmäge gelýänler

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň görmäge gelýänler üçin Sişenbe gününden başga hepdäniň hemme günleri açyk.Iş wagty 10:00 – dan 17:00 çenli. Biziň muzeýimize indiki ulaglar bilen gelmek bolýar: №9; №19; №20; №34; №39; №42; №56.